Насловна / Развијање дидактичко-методичких компетенција наставника

Развијање дидактичко-методичких компетенција наставника

Специфични циљеви

Задаци

Активности

Време

Носиоци

 

 

 

Развијање дидактичко-методичких компетенција наставника

 

 

 

Испитивање педагошке компетенције наставника

 

 

 

 

 

Упознавање наставника са савременим методама и облицима рада који подстичу индивидуализацију, креативност и стваралаштво ученика

 

 

Израда мерног инструмента

Анкетирање наставника

Обрада и презентација података

 

 

Организовање предавања и семинара за наставнике у области „Наставне методе и облици рада на часу“ – пројектна настава, проблемска настава, настава путем открића, интегративна настава, амбијетално учење…

 

Евалуација предавања/семинара

 

 

 

2013/14

2013/14

Педагог, Педагошки колегијум

Коришћење савремених метода и облика рада у настави

Повећати примену савремених метода и облика рада у настави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији наставе

 

Израда плана примене савремених метода и облика рада у настави:

-план реализације угледних часова

-план посете угледним часовима

-израда инструмената за праћење и евалуацију часа

 

 

Реализација уледних часова:

-израда припреме за час

-реализација часа

-евалуација од стране ученика и стручних већа и самоевалуација

2013/14

2014/15

2015/16

Стручни активи и већа, наставници разредне и предметне наставе
Праћење примене савремених метода и облика рада у настави

 

Израда и примена мерних инструмената за праћење наставе Збирна евалуација

-прикупљање и обрада података

-презентација података

2013/14

2014/15

Педагог, Педагошки колегијум