Насловна / Унапређивање развоја позитивних ставова и социјалних вештина уз подстицање демократског духа и ученичких иницијатива

Унапређивање развоја позитивних ставова и социјалних вештина уз подстицање демократског духа и ученичких иницијатива

Специфични циљеви

Задаци

Активности

Време

Носиоци

 

 

 

Оснивање Медијаторског тима и укључивање заинтересованих ученика

Едукација и оспособљавање заинтерсованих наставника за улогу медијатора као посредника у мирном решавању проблема и сукоба 

Укључивање ученика у Медијаторски тим

 

 

Похађање акредитованог семинара: „Медијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота“ 

Едукација групе ученика за медијацију и формирање

Медијаторског тима – учествују ученици свих разреда

 

Израда препознатљивих униформи и амблема Медијаторског тима

2013/20142014/2015 ПедагогПедагошки колегијум

Наставници разредне и предметне наставе

Ученици

 

Вршњачка едукација

Планирање активности Медијаторског тима и вршњачке едукације 

 

Организовање радионица и представа на теме које су у одређеном узрасту интересантне ученицима

 

 

 

 

 

 

Решавање конкретних проблема и сукоба у школи

 

 

Израда плана рада 

Формирање група ученика за вођење радионица и извођење представа

 

Извођење радионица и представа уз присуство и активно учешће одређених разреда у школи, зависно од теме (права детета, пубертет, превенција насиља, превенција употребе дроге и алкохола, и сл.)

 

Медијаторски тим кроз радионице и активно учешће ученика, уз помоћ наставника-ментора решава конкретне конфликтне случајеве из живота школе

2013/20142014/2015

2015/2016

ПедагогПедагошки колегијум

Наставници разредне и предметне наставе

Ученици

Појачано деловање Ученичког парламента

 

 

Испитивање потреба ученика школе у циљу бољег организовања и деловања Ученичког парламента

 

 

 

 

 

Подигнути ниво ангажованости ученика и њиховог одлучивања у школи кроз Ученички парламент

 

Организовање анкета

за испитивање потреба ученика у настави и ваннаставним активностима

 

 

Анкетирање ученика и анализа резултата

 

Представници Ученичког парламента учествују у припреми и реализацији свих наставних и ваннаставних активности у школи

 

Представници Ученичког парламента редовно одржавају састанке на којима се разматрају питања везана за све ученике школе

Обезбедити повратне информације о спроведеним активностима чланова Ученичког парламента у свим одељењима

 

2013/20142014/2015

2015/2016

ПедагогПедагошки колегијум

Наставници разредне и предметне наставе

Ученици