ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

 1. Закон о основама система образовања и васпитања
 2. Закон о основном образовању и васпитању
 3. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 4. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 5. Правилник о попису
 6. Правилник о набавкама
 7. Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика
 8. Правила понашања у школи
 9. Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада
 10. Права детета и ученика, обавезе и одговорност ученика и одговорност родитеља
 11. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорност запослених
 12. Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама
 13. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
 14. Правилник о организацији рада и понашању запослених, ученика и трећих лица током трајања опасности од заразне болести covid-19