ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020.

Набавка и превоз гасног уља екстра лако евро ЕЛ број 0001/2020
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Број 1.1.1/2020 – набавка ужине за децу и ученике

Позив и конкурсну документације можете скинути у docx формату кликом на линкове:

Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је 20.03.2020. године  до 09:30 часова.

Одлука о додели уговора – ужина за ученике 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору – ужина за ученике обликована по партијама од 1 до 3 за 2020.годину број 1.1.1/2020